You are here

Provozní řád

Provozní řád

občanského sdružení Libčice.net

se sídlem: Zahradní 771, Libčice nad Vltavou

 

 

 1. Úvod
  • 1.1 Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Libčice.net (dále jen "Sdružení") členem.
 2. Vymezení pojmů
  • 2.1 "Site" je místo, kde je instalováno zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení.
  • 2.2 "Node" je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě.
  • 2.3 "Access Point" (dále jen "AP") je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení na Node. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).
  • 2.4 "Člen" je člen Sdružení a uživatel počítačové sítě, který používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě Libčice.net.
  • 2.4 Komise "Komunikační infrastruktura" (dále KI)je orgánem zřízeným v souladu s čl. 5 i) stanov Sdružení.
  • 2.5 "Libčice.net" je páteřní počítačová síť, souhrn všech Node. Páteřní síť je majetkem Sdružení.
  • 2.6 "Veřejná IP adresa" je adresa unikátní v celé síti Internet. Veřejné IP adresy se pomocí techniky překladu adres NAT překládají na neveřejné na vstupním routeru do sítě Internet.
  • 2.7 "Neveřejná IP adresa" - neveřejnou IP adresou je míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918, tj. (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) a loopback (127.0.0.0/8).
  • 2.8 "Unikátní IP adresa" - touto je míněna IP adresa z rosahu IP adres, které jsou používány v síti Libčice.net.
 3. Identifikace člena
  • 3.1 Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (nickem).
  • 3.2 Rada přidělí členovi unikátní členské číslo.
  • 3.3 Rada uvede každého člena ve veřejném adresáři sítě Libčice.net ve formátu "[nick] [členské číslo] [AP*)]". své jméno a příjmení.
  • 3.4 Člen nesmí vystupovat pod nickem jiného člena.
  • 3.5 Člen používá pro styk a komunikaci ve Sdružení svůj nick nebo své jméno a příjmení.
  • 3.6 Člen poskytne Radě funkční elektronický kontakt (platnou emailovou adresu). Tento kontakt, jakož i ostatní poskytnuté osobní údaje o členovi, jsou neveřejné.
 4. *) Node, ke kterému je trvale připojen.

 5. Připojení člena
  • 4.1 O způsobu připojení člena, resp. zájemce do sítě Libčice.net rozhoduje KI a správce Node.
  • 4.2 Člen je povinen respektovat rozhodnutí KI a rozhodnutí správce příslušného Node. Rozhodnutí KI je nadřazeno rozhodnutí správce Node.
  • 4.3 Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení má prohlášení o shodě.
  • 4.4 Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů správce Node.
  • 4.5 Před připojením oznámí člen správci Node MAC adresy svých síťových zařízení.
  • 4.6 V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit správci Node novou MAC adresu.
  • 4.7 IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.
  • 4.8 Člen má nárok na přidělení až 5 IP adres z adresního rozsahu AP pro osobní potřebu. KI může udělit v odůvodněných případech výjimku.
  • 4.9 Člen může použít pro své připojení k síti směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti Libčice.net a v síti czfee.net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.
 6. Povinnosti člena
  • 5.1 Člen pracuje v síti Libčice.net tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.
  • 5.2 Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.
  • 5.3 Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node.
  • 5.4 Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes síť Libčice.net.
  • 5.5 Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Libčice.net.
  • 5.6 Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
  • 5.7 Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu, bylo dostupné pomocí příkazu ping*).
  • 5.8 Člen je povinen vhodně zabezpečit své zařízení**).
  • 5.9 Člen nesmí umožnit připojení do sítě Libčice.net třetí osobě***).
  • 5.10 Člen je povinen pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a správce Node a pravidelně sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.libcice.net
  • 5.11 Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Libčice.net.
 7. *) z diagnostických důvodů
  **) např. vhodným operačním systémem, pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem, routerem apod.
  ***) s výjimkou podle bodu 6.5 a 6.6

 8. Práva člena
  • 6.1 Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.
  • 6.2 Člen, který není spokojen s činností správce Node má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.
  • 6.3 Člen má právo časově neomezeně užívat síť Libčice.net, sdílet přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovími sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Libčice.net a negarantuje funkčnost počítačové sítě Libčice.net.
  • 6.4 Člen má právo využívat programy pro vzájemné sdílení souborů.
  • 6.5 Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Libčice.net. Za případné škody vždy odpovídá člen.
  • 6.6 Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním vztahu, přístup do sítě Libčice.net. Za případné škody vždy odpovídá člen.
 9. Nedodržování povinností
  • 7.1 Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný správce Node omezit jeho práva*) (bod 6. Provozního řádu). Rada nebo příslušný správce Node je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.
  • 7.2 Člen je povinnen neprodleně zjednat nápravu. Nemůže-li tak člen učinit, musí zjednat nápravu nejpozději do 10 pracovních dnů.
  • 7.3 Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit.
 10. *) např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě Libčice.net

 11. Způsob upozorňování členů
  • 8.1 Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva, telefonická domluva nebo osobní domluva.
 12. Hlášení poruch
  • 9.1 Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Libčice.net ohlašuje člen příslušnému správci Node. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení.
 13. Závěrečná ustanovení
  • 10.1 Provozní řád nabývá účinnosti dne 15.05.2005

 

V Libčicích dne 15. května 2005

Rada Sdružení Libčice.net