You are here

Stanovy

Stanovy spolku Libčice.net

Preambule

Spolek Libčice.net, z.s. (dále též jen „spolek“) je nevládní neziskovou organizací dobrovolně spojující fyzické a právnické osoby vedené společným zájmem na rozvoji moderní digitální společnosti na území obce Libčice nad Vltavou a jejím přilehlém okolí. Spolek dbá na to, aby se jeho členové aktivně podíleli na osvětě a podpoře činností vedoucích k naplnění jeho účelu. S cílem zajistit řádné fungování spolku proto bylo podle příslušných zákonných ustanovení rozhodnuto a členskou schůzí schváleno, že stávající znění stanov spolku se mění tak, že se přijímá jejich nové znění, kterým se zcela nahrazuje dosavadní znění stanov, a to v níže uvedené podobě a textu.

Čl. I
Název spolku

Název spolku je: Libčice.net, z.s.

Čl. II
Sídlo spolku

Sídlem spolku jsou: Libčice nad Vltavou

Čl. III
Charakter spolku

 1. Spolek je vzájemně prospěšným dobrovolným svazkem osob, ve kterém se společně spolčili zájemci o moderní informační a komunikační technologie a o rozvoj a podporu digitální společnosti, kultury, šíření vzdělanosti a odstraňování informačních bariér.

 2. Společným zájmem členů spolku je mimo jiné společný nákup telekomunikačních a jiných s rozvojem moderní digitální společnosti souvisejících služeb. Vzájemné propojení členové spolku realizují mimo jiné i pomocí jimi budované sítě libcice.net, kterou využívají ke společné komunikaci, koordinaci činností, sdílení hodnot, vzdělávání, zábavě a propojení s jinými sítěmi. Sítí libcice.net se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací, kterou tvoří zařízení spolku a jeho členů.

Čl. IV
Cíle a účel spolku

Základními cíli a účelem spolku jsou zejména:

 1. podpora a rozvoj moderní digitální společnosti a komunikačních a informačních technologií, a to zejména na území obce Libčice nad Vltavou a jejím přilehlém okolí;

 2. sdílení a předávání zkušeností s realizací komunitně budované, neveřejné a nekomerční sítě elektronických komunikací;

 3. zvýšení informovanosti veřejnosti a svých členů v oblasti informačních a komunikačních technologiích, a to zejména v otázkách možností, bezpečnosti a technického zajištění provozu moderních komunikačních sítí;

 4. zlepšování kvality života a podpora rozvoje lokality Libčice nad Vltavou a blízkého okolí,  a to zejména v oblasti kultury, životního prostředí, vzdělanosti, sociální soudržnosti a odstraňování komunikačních bariér.

Čl. V
Činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je činnost směřující k naplnění jeho účelu a cílů popsaným v čl. IV těchto stanov; jde zejména o:

 1. budování a správa nekomerční neveřejné sítě elektronických komunikací libcice.net;

 2. vytváření a podpora nástrojů k šíření informací, kultury a vzdělanosti;

 3. aplikace poznatků z oboru informačních a komunikačních technologií, výzkum a sledování pokročilých aplikací v reálné síti;

 4. společný nákup služeb, internetové konektivity a IPTV;

 5. poskytování poradenských a konzultačních služeb svým členům;

 6. pořádání seminářů, přednášek, konferencí a jiných osvětových aktivit zaměřených na oblast digitální společnosti a komunikačních a informačních technologií;

 7. příprava odborných podkladů, publikací a stanovisek;

 8. organizace veřejných kampaní a petičních akcí;

 9. propagace aktivit spolku;

 10. spolupráce a sdílení zkušeností se subjekty sledujícími stejné hodnoty a cíle;

 

 

 1. Spolek může též vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavních činností spolku.

 

Čl. VI
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzické osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která výslovně souhlasí se stanovami, cíli a účelem spolku. Rada spolku může nad rámec těchto stanov určit formou vnitřního předpisu podrobnější závazná pravidla pro přijímání členů.

 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada, a to na základě písemné přihlášky žadatele. Neurčí-li rada vnitřním předpisem jinak, musí přihláška obsahovat:

 1. v případě fyzické osoby jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele;

 2. v případě právnické osoby název, sídlo, IČO, právní formu, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, případně telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis statutárního orgánu žadatele.

 1. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky, nebo hlasováním per rollam, z objektivních důvodů (např. větší počet žádostí) může rada rozhodnutí o přijetí odložit na schůzi následující. 

 2. Žádost o členství může rada v odůvodněných případech odmítnout. Žadatel má právo rozhodnutí o odmítnutí přihlášky napadnout odvoláním. Odvolání je možné podat v písemné formě, a to do termínu konání zasedání rady spolku následujícím po zasedání, kde bylo o nepřijetí rozhodnuto. Odvolání musí obsahovat důvody, pro které žadatel považuje odmítnutí přihlášky za nesprávné. K neodůvodněnému odvolání se nepřihlíží. O podaném odvolání rozhodne rada spolku, a to do 30 dnů od jeho podání.

 3. Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí rady o přijetí dnem zápisu člena do seznamu členů a potvrzení vybrané unikátní přezdívky. Přezdívka slouží k identifikaci člena. 

 4. Spolek vede neveřejný seznam členů. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů provádí člen rady při vzniku a zániku členství a při zjištění změny zapisovaných údajů, a to do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. Člen spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku;

 2. využívat všech zařízení a majetku spolku za podmínek určených stanovami a případně vnitřním předpisem spolku;

 3. účastnit se členské schůze a hlasovat o všech otázkách,

 4. volit členy rady;

 5. být volen do rady;

 6. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

 1. Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, rozhodnutí členské schůze a rady;

 2. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech dle vnitřního předpisu;

 3. chránit dobré jméno spolku;

 4. dbát práv a oprávněných zájmů spolku a jeho členů;

 5. podílet se dle svých možností na činnosti a aktivitách spolku;

 6. udržovat platné kontaktní údaje u svého účtu na stránkách spolku;

Čl. VII
Zánik členství

 1. Rozhodnutím rady může být člen spolku vyloučen, porušil-li závažně nebo opakovaně stanovy, vnitřní předpisy nebo rozhodnutí orgánů spolku a bez zbytečného odkladu nezjednal nápravu, ani po výzvě. Důvodem pro vyloučení člena je i dlouhodobá nečinnost člena a nepodílení se na aktivitách spolku; za dlouhodobou nečinnost se považuje neaktivita člena po dobu více jak 12 měsíců. Zjistí-li rada existenci důvodů pro vyloučení člena, může o jeho vyloučení rozhodnout i bez návrhu. V případě vyloučení členství zaniká doručením rozhodnutí rady o vyloučení příslušnému členovi. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí rady navrhnout, aby rada rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala. Návrh na přezkoumání rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění. K neodůvodněnému návrhu se nepřihlíží. O podaném návrhu rozhodne rada do 30 dnů od jeho doručení.

 2. Členství ve spolku zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy spolku k dodatečnému zaplacení. O možnosti zániku členství musí být člen ve výzvě k zaplacení členského příspěvku poučen. 

 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce člena. Úmrtím, nebo zánikem člena členství ve spolku zaniká.

 4. Člen může ze spolku kdykoli vystoupit písemným oznámením doručeným radě. Členství ve spolku zaniká okamžikem doručení tohoto oznámení. 

 5. Je-li majetek spolku v držení člena, jehož členství zaniklo, je člen povinen tento majetek bez zbytečného odkladu po zániku členství spolku vydat. Je-li majetek spolku spojen s majetkem člena tak, že před jeho vydáním je nutné provést jeho oddělení (např. demontáž), je člen, jehož členství zaniklo, povinen na své náklady bez zbytečného odkladu od zániku členství provést oddělení majetku spolku a bezprostředně poté tento majetek spolku vydat.

 

Čl. VIII
Orgány Spolku

 

 1. Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze;

 2. rada.

Čl. IX
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.

 2. Členskou schůzi svolává rada nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání členské schůze z podnětu členů spolku je rada povinna svolat, pokud o její svolání požádá 1/3 členů spolku, a to vždy s konkrétním návrhem programu jednání.

 3. Členskou schůzi lze konat za osobní účasti členů i způsobem umožňujícím dálkový přístup všem členům. Rada je povinna zveřejnit formu (osobní účast, dálkový přístup, kombinace), místo a navržený program zasedání členské schůze nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Způsob, jakým jsou zveřejněny informace o konání členské schůze a jak probíhá účast členů na členské schůzi způsobem umožňujícím dálkový přístup specifikuje vnitřní předpis spolku.

 4. Členská schůze je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomno nejméně 50 % všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných.

 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, rada je povinna svolat nejpozději do 6 týdnů a nejdříve za 15 dnů schůzi náhradní. Náhradní členská schůze je konána s totožným programem. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za účasti libovolného počtu členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných.

 6. Členská schůze:

 1. volí a odvolává

 • členy rady;

 1. schvaluje:

 • změny stanov;

 • hlavní zaměření činnosti spolku;

 • koncepci činnosti a úkoly pro nastávající období;

 • výsledek hospodaření spolku;

 • rozpočet spolku a výsledek hospodaření za uplynulé účetní období;

 1. rozhoduje:

 • o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku;

 • o námitkách členů proti rozhodnutí orgánů spolku;

 • o návrzích na zrušení vnitřních předpisů spolku.

 

Čl. X
Rada spolku

 

 1. Rada je statutárním a výkonným orgánem spolku.

 2. Rada má 5 členů. Členové rady jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů rady je tříleté     .

 3. Rada je kolektivním orgánem spolku. Členové rady jsou si v rámci činnosti rady rovni.

 4. Spolek navenek zastupují nejméně dva členové rady. Podepisování se děje připojením názvu spolku, uvedení jmen jednajících osob, jejich funkce a vlastnoručních podpisů.

 5. Radu svolává kterýkoli člen rady, a to nejméně jednou ročně. Jednání rady lze konat za osobní přítomnosti jejích členů nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, specifikovaným vnitřním předpisem.

 6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen má jeden hlas. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech      členů.     

 7. Rada zejména:

 1. řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze;

 2. svolává členskou schůzi;

 3. rozhoduje o přijetí členů spolku a jejich vyloučení;

 4. rozhoduje o odvolání proti odmítnutí žádosti o přijetí za člena a o návrhu na přezkum rozhodnutí o vyloučení;

 5. stanovuje konkrétní odpovědnosti členů rady;

 6. plní všechny povinnosti statutárního orgánu;

 7. vydává vnitřní předpisy spolku;

 8. určuje výši a splatnost členského příspěvku; peněžitý členský příspěvek může být rozhodnutím rady nahrazen závazkem člena k bezplatné činnosti ve prospěch spolku vyjádřeným konkrétním úkolem a počtem hodin měsíčně nebo ročně;

 9. rozhoduje o změně sídla;

 10. rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do působnosti členské schůze.

Čl. XI
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Zdrojem majetku jsou zejména:

 1. členské příspěvky;

 2. dary příspěvky fyzických a právnických osob;

 3. výnosy z majetku;

 4. výnosy z podnikání (vedlejší činnosti spolku);

 5. jiné relevantní příjmy (dobrovolnická činnost, pojistná plnění, dotace, granty apod.).

 1. Veškeré prostředky spolku musí být využívány k financování činnosti spolku a nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Výjimkou je řádná odměna či mzda vyplacená na základě platných smluv.

 2. Za hospodaření spolku odpovídá rada, která s výsledky hospodaření seznamuje členy spolku na členské schůzi.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace a doručování jakýchkoli oznámení mezi členy a orgány spolku probíhá především elektronicky, zejména e-mailem nebo skrze síť spolku libcice.net

 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 3. Stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku.

 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu změn do spolkového rejstříku.

 

 

V Libčicích nad Vltavou dne 19. října 2023

 

 

 

            rada spolku

 

 

Vlastimil Babka

 

Miloš Kapoun

Jaroslav Korunka

Martin Kucko

Jan Malík

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon stanovy_libcice-net_2023.pdf112.68 KB