You are here

Stanovy

Stanovy spolku Libčice.net

 

Preambule

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl změny do občanského sdružení Libčice.net, které bylo registrováno dne 12.2005 Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. 

Proto podle příslušných zákonných ustanovení bylo rozhodnuto a členskou schůzi schváleno, že stávající znění stanov sdružení Libčice.net se mění tak, že se přijímají její nové úplné znění, kterým se nahrazuje znění dosavadní, a to v níže uvedené podobě a textu.

 

Článek 1

Název Spolku

Libčice.net, z.s. (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Článek 2

Sídlo Spolku

 

Spolek má sídlo na adrese:Libčice nad Vltavou

 

Článek 3

Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, nekomerčním, neziskovým a nepolitickým svazkem občanů, v němž se svobodně spolčili zájemci o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

 

Článek 4

Účel Spolku

Účelem Spolku je:

4.1  výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií;

4.2  vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí;

4.3  provozování regionálního informačního systému;

4.4  podpora rozvoje informačních technologií;

4.5  rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií;

4.6  poskytování poradenské a konzultační služby členům;

4.7  pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,

4.8  expertní a publikační činnost;

4.9  výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí;

4.10 získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů,

4.11 spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle;

4.12 vytváření a podpora nástrojů k šíření informací, kultury a vzdělanosti;

Článek 5

Formy činnost Spolku

 

Činnost Spolku směřuje k naplnění jeho účelu popsaného v článku 4, coby společného zájmu jeho členů. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

 

5.1  organizace a rozvoj vzdělávací činnosti z oboru informačních a komunikačních technologií;

5.2  podpora a rozvoj zájmové činnosti členů;

5.3  prezentace a propagace technických a programových prostředků;

5.4  analýza, komentování a propagace technických síťových instrumentů na profesní zájmy členů Spolku;

5.5  pořádání seminářů, přednášek a jiných osvětových aktivit;

5.6  organizování kampaní a petičních akcí pro technický rozvoj sítí;

5.7  propagace aktivit Spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;

5.8  pořádání veřejných finančních sbírek;

5.9  pořádání vzdělávacích akcí, poradenská a konzultační činnost;

5.10 podpora a rozvoj procesů v oblasti radiokomunikační techniky a sítí v zájmů členů Spolku;

5.11 účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů Spolku;

5.12 vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy členů Spolku;

5.13 obstarávání finančních zdrojů pro účely Spolku, dle článek 4;

5.14 organizace veřejných grantů pro podporu činností v souladu s účelem Spolku.

 

Článek 6

Vedlejší činnost Spolku

 

6.1  Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku;

6.2  Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností Spolek použije především k podpoře hlavních činností dle článku V těchto stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu;

6.3  Za tímto účelem bude Spolek shromažďovat finanční prostředky pro vytvoření zázemí ke své činnosti, pro zajištění prostor, kde by bylo možno tuto činnost provozovat, pro zařízení prostor a zajištění jejich provozu.

 

Článek 7

Členství ve Spolku 

 

7.1  Členem Spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která výslovně souhlasí se stanovami, cíli a účelem Spolku;

7.2  Členství vzniká dnem, kdy rada Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. U právnické osoby: název, sídlo, IČ, právní forma, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis statutárního orgánu žadatele;

7.3  Rada Spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Žádost o členství může být v odůvodněných případech odmítnuta, žadatel se může odvolat k Radě, která je povinna rozhodnout do 30 dní;

7.4  Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. U právnické osoby nepřechází členství na jeho právního nástupce;

7.5  Je-li členem Spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí a náležitě zmocní jiného zástupce;

7.6  Členství vzniká zápisem do seznamu členů a přidělením členského čísla;

7.7  Spolek vede seznam členů. Seznam členů je neveřejný. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný;

7.8  Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány; Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

 

7.9  Člen Spolku má právo:

 

a) účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit radu Spolku a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů;

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku;

c) člen Spolku neručí za jeho dluhy;

d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.

 

7.10 Člen Spolku má povinnost:

 

a) dodržovat stanovy, plnit rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku;

b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku; 

c) člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené radou Spolku. Peněžitý členský příspěvek může být nahrazen závazkem člena k bezplatné činnosti ve prospěch Spolku vyjádřeným konkrétním úkolem a počtem hodin měsíčně nebo ročně. Splnění takového závazku schvaluje a kontroluje rada Spolku;

d) sdělovat radě Spolku neodkladně změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Článek 8

Zánik členství ve spolku

 

Členství ve Spolku zaniká:

 

8.1  oznámením člena Spolku o ukončení členství ve Spolku;

8.2  úmrtím člena;

8.3  vyloučením člena pro hrubé porušování stanov. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena rozhoduje rada Spolku;

8.4  návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu;

8.5  zánikem Spolku, kdy může členská schůze rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací a k zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu Spolku z rejstříku spolků.

 

Článek 9

Orgány Spolku

 

A) Členská schůze – je nejvyšším orgánem Spolku, který se schází nejméně jednou ročně, aby:

 

9.1  schválila případné změny stanov;

9.2  zvolila na dvouleté funkční období nejméně pětičlennou radu Spolku, případně tuto radu Spolku odvolala;

9.3  zvolila na dvouleté funkční období kontrolní orgán Spolku;

9.4  dle potřeby ustanovila a schválila odbornou komisi jako svůj poradní orgán;

9.5  schválila fyzickou či právnickou osobu, která povede účetnictví a hospodaření Spolku;

9.6  schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;

9.7  určila koncepci činnosti Spolku na další období;

9.8  stanovila na návrh rady Spolku výši členských příspěvků;

9.9  schválila rozpočet Spolku na příští období;

9.10 zvolila čestné členy Spolku;

9.11 rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 

Svolání členské schůze

 

a) Zasedání členské schůze Spolku svolává k zasedání statutární orgán Spolku nejméně jedenkrát do roka

b) Členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti nejméně deseti (10) členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

c) Není-li členská schůze schopna se usnášet, je dále postupováno podle § 257 NOZ ve smyslu náhradního zasedání členské schůze. Statutární orgán nebo ten, kdo svolal původní jednání, svolá novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členské schůze náhradní zasedání s totožným programem. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání. Náhradní zasedání je usnášeníschopné za účasti libovolného počtu členů a rozhoduje nadpoloviční většinou zúčastněných.

d) Zasedání členské schůze se svolá nejméně patnáct dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

e) Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.

f) Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

g) Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí rada Spolku.

h) V případě zastupování Spolku třetí osobou, udělí statutární orgán, tedy předseda Spolku jako zmocnitel, osobě, která bude Spolek zastupovat, tedy zmocněnci, písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zmocněncova oprávnění.

 

B)Statutární orgánu Spolku

 

Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku, kterého volí 5 členná rada Spolku ze svého středu na dvouleté funkční období. Jménem Spolku samostatně jedná a podepisuje jeho předseda, který Spolek i samostatně zastupuje.

 

C)Rada Spolku

 

9.12 Rada je orgánem Spolku a rozhoduje v 5 ti členném sboru zvoleném na 2 leté funkční období.

9.13 Úkolem Rady je plnit usnesení členské schůze a úkoly plynoucí z vnitřních předpisů;

9.14 Volit ze svého středu statutární orgán Spolku a to předsedu Spolku,

9.15 Koordinovat rozvoj a provoz sítě;

9.16 Přijímat rozhodnutí za účelem řízení Spolku a naplňování jeho cílů.

 

Rozhodování a usnášení Rady:

 

a) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů;

b) přijímá závazná rozhodnutí pro své členy či předsedu;

c) uvolňuje prostředky Spolku a hospodaří s majetkem Spolku;

d) zabezpečuje řádný chod Spolku, přijímá k tomu operativní opatření;

e) přijímá do Spolku žadatele o členství, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami;

f) schvaluje uzavírání smluv mezi Spolkem a jinými osobami, pokud to není vyhrazeno předsedovi Spolku;

g) rozhoduje o investičních akcích a rozvoji sítě;

h) vysílá zástupce do orgánů právnických osob, kterých je Spolek členem;

i) ukládá další povinnosti členům Spolku vždy v mezích Stanov a vnitřních předpisů, je-li nutná jejich součinnost při plnění cílů Spolku;

j) spravuje seznam členů Spolku;

k) schvaluje svůj jednací řád.

l) Rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, je svolávána v dohodnutých termínech předsedou Spolku.

m) Nepověří-li Rada jiného svého člena, jedná za Radu s členy Spolku, s jiným orgánem Spolku nebo třetími osobami předseda spolku.

n) Z jednání Rady se pořizuje zápis.

 

D) Kontrolní komise

 

a) Kontrolní komise rozhoduje v 3 členném sboru zvoleném na 2 leté funkční období.

b) projednává a doporučuje členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,

c) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly a standardy 

d) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje,

e) kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,

f) kontroluje účelné hospodaření spolku,

g) svolává mimořádné jednání Rady jestliže to vyžadují zájmy spolku.

 

Článek 10

Hospodaření Spolku

 

10.1  Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.

 

10.2  Zdroji majetku Spolku jsou zejména:

10.2.1 dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

10.2.2 výnosy majetku,

10.2.3 příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,

10.2.4 případné dotace a granty, 

10.2.5 jednorázový vstupní příspěvek člena Spolku, jehož výši stanoví členská schůze na návrh rady Spolku,

10.2.6 členské příspěvky,

10.2.7 vedlejší činnost.

10.3  Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

10.4  Za hospodaření Spolku odpovídá rada, která s výsledky hospodaření seznamuje členy Spolku na každé členské schůzi.

 

Článek 11

Zrušení Spolku

 

11.1  Zrušení Spolku se řídí ustanovením § 268 obč. zákoníku v platném znění.

11.2  Při zrušení Spolku s likvidací se postupuje dle zákonného ustanovení §§ 269 až 273 obč. zákoníku v platném znění.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

12.1  Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2  Stanovy byly schváleny členskou schůzí Spolku.

12.3  Účinnosti nabývají dnem zápisu změn do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

 

PřílohaVelikost
PDF icon Stanovy LIBČICE_net Schvalene.pdf82.47 KB